Розрахунок балів ЗНО 2016

Про розрахунок балів ЗНО з української мови та літератури намагається дізнатися кожен абітурієнт, адже саме українська – той предмет, який треба складати обов’язково. 2016 року на ЗНО з української винесено 58 завдань. Щоб виконати їх, абітурієнт матиме 180 хвилин.

Отже, як порахувати бали ЗНО з української мови та літератури? 

На ЗНО представлено кілька типів завдань, і підрахунок балів до кожного з них відбувається за окремою схемою.

ЗАВДАННЯ 1–23, 29–33, 34–53.

Це завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного із завдань наведено чотири або п’ять варіантів відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання вибрав і позначив правильну відповідь у бланку відповідей А.

За нього можна отримати 0 або 1 бал: 1 бал за правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді не надано.

ЗАВДАННЯ 24–28, 54–57

Завдання на встановлення відповідності. До кожного завдання наведено інформацію, позначену ліворуч цифрами і праворуч буквами. Треба встановити відповідність між позначеним цифрами та буквами (утворити «логічні пари»). Завдання вважається виконаним, якщо учасник правильно зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей А.

Оцінюється в 0, 1, 2, 3 або 4 бали: 1 бал за кожну правильно встановлену відповідність і 0 балів, якщо логічну пару вказано неправильно або завдання взагалі не виконано.

ЗАВДАННЯ 58

Завдання з розгорнутою відповіддю передбачає створення власного аргументативного висловлення на дискусійну тему в бланку відповідей Б. У змістовому оформленні складається з тези, аргументів, прикладу, висновку, також оцінюють логічність і послідовність. У мовному оформленні бали нараховують за орфографію, пунктуацію, лексику, граматику та стилістику.

Змістове оформлення

За Тезу можна отримати 0-2 бали, якщо учасник: 2 – вправно формулює тезу, 1 – не вправно формулює тезу, 0 – не формулює тези або формулює тезу, яка не відповідає запропонованій темі.

За Аргументи можна отримати 0-2 бали, якщо учасник: 2 – наводить принаймні два доречні й переконливі аргументи, 1 – наводить принаймні один доречний аргумент, аргументи дублюють один одного, один з аргументів не є доречним стосовно сформульованої тези, 0 – не наводить жодного аргументу або наведені аргументи не є доречними.

За Приклад із літератури чи інших видів мистецтва можна отримати 0-2 бали: 2 – Один з аргументів підкріплено принаймні одним розгорнутим, добре поясненим прикладом з художньої літератури чи інших видів мистецтва, 1 – немає мотивації наведення прикладу, він не конкретизований через художній образ, у прикладі є фактичні помилки, 0 – прикладу з літератури чи інших видів мистецтва немає або він не є доречним.

За Приклад, що є історичним фактом або випадком із життя, можна отримати 0-2 бали: 2 – наведено принаймні один доречний приклад або з історії, або із суспільно-політичного життя, або з власного життя, 1 – немає мотивації наведення прикладу, приклад не конкретизований, у прикладі є фактичні помилки, 0 – прикладу з історії, суспільно-політичного чи власного життя немає або він не є доречним.

За Логічність, послідовність можна отримати 0-2 бали: 2 – висловлення демонструє зосередженість на обговорюваній проблемі, цілісний, послідовний і несуперечливий розвиток думки (логічність і послідовність викладу), 1 – у роботі є порушення логічності, цілісності, послідовності й несуперечливості розвитку думки, 0 – логіки викладу, цілісності, послідовності й несуперечливості розвитку думки немає.

За Висновок можна отримати 0-2 бали: 2 – висновок відповідає запропонованій темі й органічно випливає зі сформульованої тези, аргументів і прикладів, 1 – висновок лише частково відповідає тезі або не пов’язаний з аргументами та прикладами, 0 – висновку немає, він не відповідає сформульованій тезі, висновок не пов’язаний з аргументами та прикладами.

Мовне оформлення

За Орфографію та пунктуацію нараховують 0-4 бали залежно від кількості помилок: 4 – 0-1 помилка, 3 – 2-6 помилок, 2 – 7-11 помилок, 1 – 12-16 помилок, 0 – 17 і більше.

За Лексику, граматику та стилістику нараховують 0-4 бали залежно від кількості помилок: 4 – 0-1 помилка, 3 – 2-4 помилки, 2 – 5-7 помилок, 1 – 8-10 помилок, 0 – 11 і більше.

Таким чином за завдання з розгорнутою відповіддю можна отримати максимум 20 балів.

Як рахують помилки у завданні 58

Дві негрубі помилки рахують як одну грубу. Негрубими вважають:

написання великої літери в складних власних назвах;

написання разом і окремо префіксів у прислівниках, утворених від іменників з прийменниками;

нерозрізнення не/ні (не хто інший / ніхто інший);

замість одного розділового знаку поставлений інший;

пропуск одного зі сполучуваних розділових знаків або порушення їхньої послідовності.

При цьому негрубу орфографічну й негрубу пунктуаційну помилки не об’єднують і не зараховують як одну грубу.

Систематичне порушення норм милозвучності (три і більше випадків порушення на одне з правил: у–в, і–й–та) рахують як одну стилістичну помилку. Роботу, що не відповідає темі власного висловлення і до 100 слів, буде оцінено в 0 балів.

ПЕРЕВЕДЕННЯ БАЛІВ ЗНО

Максимально за весь тест ЗНО з української мови та літератури можна набрати 104 бали. Щоб порахувати оцінку ДПА, треба скласти отримані оцінки за завдання 1–33 і 58. Перевести цей результат у 12-бальну шкалу оцінювання ДПА можна лише після тестування ЗНО і перевірки всіх робіт – ця шкала формується за рейтинговою системою з урахуванням усіх результатів. Щоб уявити приблизно, яким може бути результат, скористайтеся таблицею переведення балів ЗНО з української мови та літератури за 2015 рік.

Оцінка ЗНО для вступу вираховується за шкалою, де 100 мінімальна, а 200 – максимальна.

Розрахунок балів ЗНО з історії України: які саме завдання чекають на ЗНО і як рахуватимуть бали за кожне з них

Історія України поки що – другий за популярністю предмет на ЗНО, поступається лише українській мові та літературі. На ЗНО з української зараз зареєструвалися 110 714, на історію України – 79 654. На вибір випускника результат з історії України або математики зараховують як шкільний випускний іспит – ДПА. Тож розрахунок балів ЗНО цікавить переважну більшість абітурієнтів.

В тесті ЗНО буде тільки один бланк, в ньому – 60 завдань. На виконання роботи учасник ЗНО отримує 150 хвилин.

У зошиті з тестами зібрані завдання 4 типів. Бали за них нараховують залежно від складності самого завдання і повноти виконання.

Щоб не розгубитися під час тестування і підготуватися до запитань, варто розібратися: як відбуватиметься підрахунок балів ЗНО з історії України.

ЗАВДАННЯ 1–23, 31–53

Це завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного запитання є 4 варіанти відповіді, правильний – 1. Щоб виконати, треба правильно обрати і позначити відповідь у зошиті.

Можна отримати 0-1 бал: 1 – якщо вказано правильну відповідь, 0 – якщо вказано неправильно, вказано більше однієї відповіді або взагалі нічого не позначено.

ЗАВДАННЯ 24–26, 54–56

Завдання на встановлення відповідності, ще називають – на встановлення «логічних пар». У кожному запитанні є дві колонки, дані в яких позначено буквами і цифрами. Треба правильно об’єднати, утворити «логічні пари» між буквою і цифрою. Щоб виконати завдання, роблять позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д).

Оцінюється в 0-4 бали: по 1 балу за кожну правильно встановлену відповідність, 0 – якщо не вказано жодної правильної «логічної пари» або відповіді на завдання не вказано.

ЗАВДАННЯ 27, 28, 57, 58

Слід визначити правильну послідовність. У завданні наведено перелік подій, позначених буквами. Їх потрібно розташувати в правильній послідовності й об’єднати першу подію з цифрою 1, другу – 2, третю – 3, четверту – 4. Завдання виконане, якщо учасник ЗНО зробив правильні позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Г).

Можна отримати 0-3 бали: 3 – якщо правильно вказано всю послідовність, 2 – якщо правильно обрано першу подію та останню, 1 – якщо правильною є перша або остання події, 0 – якщо вказано неправильну відповідь або позначок взагалі немає.

ЗАВДАННЯ 29, 30, 59, 60

Завдання з короткою відповіддю множинного вибору – вибір 3 правильних відповідей із 7 запропонованих варіантів. У завданні є запитання і 7 відповідей до нього. Правильні з них – 3. Щоб виконати завдання, треба вибрати і записати правильні відповіді.

За виконання можна заробити 0-3 бали: по 1 балу за кожну правильно вказану відповідь із трьох можливих, 0 – якщо не вказано жодної правильної відповіді її не надано.

Порядок написання цифр – довільний, це не впливає на оцінку.

ЯК ПЕРЕВЕСТИ БАЛИ ЗНО

Щоб набрати максимальну кількість балів, треба правильно виконати всі завдання тесту ЗНО. Тоді учасник отримає 94 бали. Щоб порахувати бал ДПА з історії України, треба сумувати тестові бали із завдань з періоду ХХ – початок XXI століття, у зошиті це запитання під номерами 1-30. Тут максимальна кількість балів дорівнюватиме 47. Перевести тестові бали в оцінку для шкільного атестату, яку виставляють за 12-бальною шкалою, можливо після оприлюднення таблиці переведення балів. Це відбудеться після перевірки всіх завдань, адже принцип формування такої таблиці – рейтинговий. Детально про систему переведення балів в оцінку ДПА читайте тут.

Якщо результат тесту використовуватимуть для вступу до вузу, його треба перевести в шкалу 100-200 балів, саме таким його виставлять у сертифікат ЗНО. Для такого переведення теж складають рейтингові таблиці. Приблизно уявити, як це виглядає, можна за таблицями переведення балів 2015 року.

 Друк  E-mail