Урок технологій

09.04.2015 року в 10А та 10Б класах відбувся урок технологій та захист проектів на тему: Маркетингові дослідження проекту по енергозбереженю, на основі економічного обґрунтування проекту.  

 Енергозбереження – це сукупність  основних видів заходів:                                                                   моніторинг вжитку енергоресурсів;                                                                                                         регулювання витрати теплоносія,                                                                                      електроенергії і води;                                                                                                                маркетинг вжитку енергоресурсів.

Тема уроку. Маркетингові дослідження проекту

по енергозбереженю, на основі економічного обґрунтування проекту.

Мотивація навчально-трудової діяльності

Перш ніж планувати розробку проекту, слід за допомогою спеціальних методів дослідження визначити, на які товари є попит; забезпечити виробництво необхідними ресурсами для задоволення цього попиту; найкращим чином запропонувати товар, своєчасно довівши його до споживача; отримати максимально можливий прибуток.

План вивчення:

1. Загальні аспекти маркетингової діяльності.

 2. Виявлення проблем і формулювання мети дослідження.

3. Методи маркетингових досліджень.

4. Джерела маркетингової інформації.

 

1.      Загальні аспекти маркетингової діяльності

Перехід економіки України на ринкові умови господарюван- ня обумовлює перенесення управлінських рішень з виробничих ланок сучасних підприємств до ланок збуту. Це чітко було сформульовано ще в 1952 р. на фірмі «Дженерал електрик»: «Марке- тингова концепція ставить відповідальних за маркетинг на початок, а не в кінець процесу виробництва та інтегрує маркетинг у всі сфери фірми. Тому маркетинг своїми дослідженнями та звітами констатує, визначає інженерові-розробникові, відділу дизайну та виробництву, чого потребує споживач від кожного виробу, яку за це він хоче дати ціну, і де та як виникає потреба. Маркетинг зумовлює планування виробу, планування виробництва…, а також продаж, збут і сервіс виробу». Таким чином, маркетинг — це комплексна система управління ринком (підприємствами), основними елементами якої є: • товар; • ціна; • місцезнаходження товару; • стимулювання попиту.

2.      Виявлення проблем і формулювання мети дослідження

Виявлення проблеми — це формулювання предмета маркетингового дослідження. Без цього можна зібрати непотрібну й дорогу інформацію і скоріше заплутати, чим прояснити проблему. Гарне виконання цього етапу орієнтує на збір й аналіз конкретної інформації, необхідної для прийняття рішення. Якщо дослідник точно  не знає, що потрібно вивчити, необхідно провести попереднє про- роблення, використовуючи інформаційний аналіз.

Типовими задачами маркетингових досліджень є:

• вивчення характеристик ринку;

• оцінка потенціалу ринку;

 • аналіз розподілу часток ринку;

• аналіз збуту;

 • аналіз тенденцій ділової активності;

• вивчення товарів конкурентів;

• короткострокове прогнозування;

 • довгострокове прогнозування;

• вивчення політики цін

Методи маркетингових досліджень. Існує чотири основних методи збору інформації: опитування, спостереження, експеримент та імітація.

За попередніми опрацюваннями :процедура оцінки вартості виробництва проекту. Економічне оцінювання об’єкта й процесу технологічної діяльності доцільно здійснювати у такій послідовності:

 • визначити витрати матеріалів записати в таблицю:

Розрахунок витрат матеріалів

 

Матеріал

Вартість одиниці вимірювання, грн

Витрати матеріалів

Вартість витрат, грн

 

 

 

 

 

 

Разом

 

визначити вартість витрат на електроенергію (Це) під час роботи:

Е=Р× t,

де Е — спожита електроенергія (кВт/год);

Р — потужність споживача електроенергії (Вт);

 t— тривалість роботи споживача електроенергії (год);

 

Це=0,25× Е,

де Це — вартість спожитої електроенергії;

0,25 — вартість тарифу на електроенергію (грн/кВт);

 

 • здійснити розрахунок оплати праці (Роп) на підставі, що оплата працівника 3‑го розряду здійснюється погодинно:

 Роп = tрд × 500 грн/міс/(8 год/рд × 22 рд),

де tрд — тривалість виконання робіт з виготовлення виробу (год);

 

• визначити величину податку на заробітну плату (Оп), який складає 15% від заробітної плати Оп = 0,15, • визначити амортизаційні відрахування на інструменти та об- ладнання за таблицею

Амортизаційні відрахування на інструменти та обладнання

 

Інструменти і обладнання

Вартість, грн

Час зносу обладнання, грн

Амортизаційні відрахування, грн

 

 

 

 

 

Аоб = 0,1×В/N,

де Аоб — величина амортизаційних відрахувань на 1 робочу зміну (6 год), (грн);

0,1 — коефіцієнт, що враховує 10% від собівартості обладнання;

В — вартість обладнання, (грн);

N— час зносу обладнання в днях;

 • визначити загальну собівартість виготовлення виробу:

С = Мз + Це + Роп + Аоб + Оп,

• визначити величину прибутку (П) внаслідок реалізації виробу в межах 10–25% від собівартості виробу:

П=(0,1–0,25)× С,

 • визначити договірну ціну (Дц) реалізації виробу: Дц=С+П,

• визначити рентабельність проектованого виробу: Р = (П/Дц) × 100%.

 

Використовуючи джерела маркетингової інформаціївиконати практичну роботу та створити презентацію з аспектами енергозберігання.

 

Практична робота

 

Маркетингове дослідження ринку з енергозберігаючими аспектами.

 

 

Обладнання та матеріали:

 проект, проектно-технологічна до кументація, результати економічної оцінки проекту, місцева періодика, реклама, комп’ютер, доступ до мережі Інтернет.

Завдання: Провести маркетингове дослідження ринку.                                         ( Та обґрунтувати, порівняти енергозберігаючі аспекти.)

 Вступний інструктаж

Послідовність виконання роботи

1. Дослідження ринку (призначення, функціональні можливості та сфера використання товару, основні характеристики та това ри, що конкурують із дослідженим товаром, і їх порівняльна характеристика).

 2. Визначення місткості ринку (ринок реалізації товару, кількість потенційних покупців товару, їх реальна купівельна спромож- ність, варіанти зміни місткості ринку).

3. Визначення споживачів товару (зробити сегментацію ринку за обраними параметрами, визначити цільовий ринок для товару і базового підприємства).

 4. Розробка маркетингової стратегії (проаналізувати можливі альтернативи розвитку товару ринків, обрати найбільш сприятливу маркетингову стратегію).

5. Формування каналів збуту (описати можливості системи збуту товару, описати канал збуту, обґрунтувати вибір).

 6. Розробка рекламної програми (розробити рекламні звернення, обрати та обґрунтувати засоби реклами, розробити бюджет реклами).

7. Підведення підсумків.

Поточний інструктаж

• слідкувати за дотримуванням вимог, що ставляться перед учнями;

• допомагати учням у разі потреби;

• звернути увагу учнів на типові помилки та хиби під час вико- нання практичної роботи;

• відзначати правильність навчальних дій учнів.

Заключний інструктаж

 • зробити підсумок практичної роботи, мотивувати його.

Підсумок уроку

  Рефлексія (усвідомлення набутих знань, виконаної роботи)

1. Що нового ви дізналися на уроці?

 2. Чи можна скористатись отриманими знаннями у повсякденному житті?

Де і за яких умов це може бути?

Заключна частина:

 • виставлення оцінок за роботу на уроці;

• домашнє завдання: повторити параграф 12,

виконати завдання практичної роботи.

Творчі роботи учнів та вчителя

 

 
 

 Друк  E-mail